General Conditions

Leveringsvoorwaarden DHCare

 

Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken, verrichten van diensten en uitvoering van werkzaamheden door DHCare b.v.

 

1. Algemeen  

1.1   Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan DHCare b.v. (hierna : <DHCare>) tot verkoop en levering door DHCare van zaken, verrichten van diensten en/of uitvoering door DHCare van werkzaamheden, en op alle overeenkomsten met DHCare terzake zijn deze voorwaarden van toepassing. 

1.2   De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna: <afnemer>) van DHCare wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3   Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door DHCare schriftelijk zijn aanvaard. 

1.4   De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en DHCare.

 

2. Offertes en orders  

2.1   Alle offertes en prijsopgaven van DHCare zijn vrijblijvend. 

2.2   Orders en acceptaties van offertes door afnemers gelden als onherroepelijk.  

2.3   DHCare is slechts gebonden indien en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is begonnen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden DHCare niet dan nadat en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Onze vertegenwoordigers en handelsafgevaardigden zijn slechts tussenpersonen en zijn niet bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden; zij zijn behoudens bijzondere machtiging niet bevoegd om betalingen of voorschotten te ontvangen.       

2.4   In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens (inclusief prijzen) en tekeningen zijn slechts verbindend voor DHCare indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen van overeengekomen maten, gewichten, vormen, afbeeldingen, kwaliteitsnormen en berekeningen kunnen nimmer aan DHCare worden tegengeworpen. 

2.5   In geval een optietermijn wordt toegestaan, gelden onze offertes en prijsopgaven slechts binnen die grens.  

 

3. Prijzen   

3.1   Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn de door DHCare opgegeven of met DHCare overeengekomen prijzen exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten (EXW). De kosten zijn echter inclusief de kosten van de verpakking van de zaken. Het vervoer van de zaken wordt in beginsel door afnemer georganiseerd. 

3.2   Door DHCare opgegeven of met DHCare overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de offerte of aanvaarding van een order door DHCare. Indien nadien de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld invoerrechten, transportprijzen, sociale rechten en andere rechten en belastingen en de wisselkoers, waarop DHCare haar verkoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd, zal DHCare de wederpartij schriftelijk omtrent prijsverhoging berichten. Indien de wederpartij binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na verzending van zodanig bericht niet schriftelijk heeft verklaard de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft het deel dat op dat moment nog niet is uitgevoerd, wordt de wederpartij geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. 

3.3   DHCare levert haar diensten tegen een prijs die wordt bepaald door een nader door haar vast te stellen uurloon.

 

4. Zekerheidstelling   

DHCare is gerechtigd om op elk moment naar haar oordeel voldoende zekerheid van de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens DHCare.  

 

5. Uitvoering en levering  

5.1   DHCare is steeds gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

5.2   Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 8 gelden de door DHCare te leveren zaken als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer het magazijn van DHCare of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. 

5.3   De afnemer is gehouden tot afname op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan. 

5.4   DHCare heeft jegens de afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering door de afnemer of vertraging door omstandigheden onafhankelijk van de wil van DHCare in de afname. 

5.5   De met DHCare overeengekomen termijnen waarbinnen de door haar te verstrekken zaken zullen worden geleverd of de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering. DHCare zal zich naar beste vermogen inspannen om deze termijnen aan te houden. 

5.6   De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat DHCare beschikt over alle door de afnemer te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventuele overeengekomen vooruitbetaling door DHCare is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van DHCare is gesteld. 

5.7   De leveringstijd kan in elk geval door DHCare worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij kan ook worden verlengd met de tijd dat de afnemer met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door DHCare redelijkerwijze verwacht kan worden. 

5.8   Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De afnemer is gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien DHCare de te verrichten werkzaamheden niet binnen een door de afnemer na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn alsnog heeft geleverd of uitgevoerd. 

5.9   De levering van diensten en/of de uitvoering van werkzaamheden vindt plaats op een nader door partijen overeen te komen tijdstip. 

5.10 DHCare heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

 

6. Risico en eigendomsovergang  

6.1 Het risico voor door DHCare te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden zoals bedoeld in artikel 5.2. 

6.2   Inlading, verzending of vervoer en lossing van de te leveren zaken geschieden voor risico van de afnemer, ook indien DHCare daar zelf voor zorgdraagt. 

6.3   Op verzoek en voor rekening van de afnemer kan door DHCare een transportverzekering worden gesloten. 

6.4   Alle door DHCare geleverde zaken blijven eigendom van DHCare tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen DHCare in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen, schade, kosten en rente daaronder, begrepen. 

6.5   De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij DHCare of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de afnemer over.  

 

7. Betaling  

7.1   Betaling dient vooraf te geschieden na factuurdatum overhandiging van de pro forma rekening en na ontvangen van de scans ‘ready for shipment’, zonder enige aftrek, op een door DHCare aan te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.2   DHCare is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren zaken te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling voor de betaling daarvan te verlangen. 

7.3   De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 

7.4   Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van DHCare op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij aan DHCare een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende basis herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7%.

7.5   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de overeenkomst komen voor de rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom vermeerderd met rente en gemaakte ver- schotten en verschuldigde belasting te bedragen met een minimum van 125 euro’s zonder dat DHCare is gehouden aan te tonen dat deze kosten door haar daadwerkelijk zijn gemaakt. 

7.6   DHCare heeft het recht, elke betaling te beschouwen als betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld. 

7.7   In geval van niet tijdige betaling door afnemer heeft DHCare het recht de verkochte zaken zonder ingebrekestelling niet te leveren of zelfs terug te nemen, onverminderd haar overige rechten in verband met niet tijdige betaling.  

 

8. Overmacht  

8.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de partijen en/of door omstandigheden aan de kant van DHCare, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraging van of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen, etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet. Indien DHCare door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast haar recht de uitvoering hiervan op te schorten voor de duur van de overmacht situatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte van eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

9. Garantie   

9.1   Met betrekking tot producten, delen of onderdelen daarvan die DHCare van derden heeft betrokken, strekt de garantie zich uit tot de garantie die de betreffende fabrikant of leverancier voor haar producten heeft gegeven. DHCare geeft desgewenst aan de afnemer deze fabrieksgarantie ter inzage. DHCare zal terzake van voornoemde garantie zijn gekweten wanneer zij haar vordering op die derden aan de afnemer overdraagt. 

9.2   Ieder recht op garantie vervalt indien: 

a) de door DHCare gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, de opslag, plaatsing, etc. van de geleverde producten niet exact zijn opgevolgd;
b) de geleverde producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c) de afnemer of niet door DHCare ingeschakelde derden zonder toestemming van DHCare aan de door DHCare geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht. 

9.3   Terzake de door DHCare verrichte diensten wordt geen garantie gegeven. DHCare zal zich bij het verrichten van diensten naar beste vermogen inspannen.  

  

10. Reclamaties  

10.1 De afnemer dient terzake van uiterlijk waarneembare gebreken en/of geleverde hoeveelheden schriftelijk bij aangetekende brief onder vermelding van leveringsbonnummer te reclameren binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de zaken, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DHCare vervalt. 

10.2 Reclamaties terzake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in artikel 9 genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk bij aangetekende brief te geschieden binnen 10 (tien) dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DHCare vervalt. 

10.3 Bij gebreken zoals bedoeld in artikel 10.1 vervalt het recht op reclamatie, indien het product is gebruikt, verwerkt of aan derden is ‘doorgeleverd’.  

10.4 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

10.5 DHCare dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken. Afnemer dient hiertoe het product, of restanten hiervan, ter beschikking van DHCare te stellen. Bij ontbreken hiervan vervalt het recht op reclamatie. 

10.6 Retourzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Bij retourzendingen welke niet plaatsvinden conform instructies van DHCare of welke in elk geval op onzorgvuldige wijze door de afnemer worden uitgevoerd, verliest de afnemer het eventuele recht op vervanging of creditering. 

10.7 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclamatie kan DHCare te harer keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclamatie betrekking heeft repareren, vervangen of aan de afnemer de factuurwaarde crediteren. Elk ander recht van de afnemer op schadevergoeding is uitgesloten. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die DHCare de afnemer zou berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan haar worden geleverd, terwijl op dit bedrag behandelingskosten in mindering kunnen worden gebracht.  

 

11. Aansprakelijkheid  

11.1 De aansprakelijkheid van DHCare in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie. 

11.2 DHCare is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en diensten, de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van DHCare voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten. 

11.3 Behoudens opzet van DHCare is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten. 

11.4 In alle gevallen waarin DHCare gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger kunnen zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van DHCare, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.  

11.5 De werknemers van DHCare of door DHCare voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

11.6 Iedere vordering tegen DHCare vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering. 

11.7 De afnemer zal DHCare, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door DHCare van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens DHCare.  

 

 12. Ontbinding/schadevergoeding  

Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is DHCare gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder in gebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.  

 

13. Geschillen en toepasselijk recht 

13.1 Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt, ter keuze van DHCare door een nader te bepalen rechter, dan wel wettelijk bevoegde rechter. 

13.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van andere rechtstelsels of internationale verdragen en de Conventie van Wenen.  

 

14. Gratis monsters  

Het is niet geoorloofd door DHCare ter beschikking gestelde en aldus gewaarmerkte gratis monsters te verkopen of in het algemeen voor een ander doel te bestemmen dan waarvoor zij kennelijk ter beschikking zijn gesteld.  

 

15. Nederlandse tekst prevaleert  

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen hiervan.

 

 

16. Op de voorwaarden van DHCare is het Nederlands recht van toepassing